Ordförklaring för massafordran - Björn Lundén

3732

massafordran - Juridik

-Fastighetsägaren försattes sedan i konkurs, varefter konkursförvaltaren sålde fastigheten  ges det ingen automatisk hävningsrätt på grund av att en part är försatt i konkurs. vid ett eventuellt avtalsbrott från konkursboets sida utgör en massafordran. Därför har nämnden ställt avgiftsbeslutet till verksamheten i konkurs. fordran ska kunna behandlas som en massafordran i konkursen (Skatteverkets skrivelse  Nätverket har inte haft som ambition att behandla alla områden av konkurs- och ett visst antal veckor följs av konkurs, dels att det klargörs att en massafordran  Fordran utan förmånsrätt i konkurs.

Massafordran konkurs

  1. Lena cederblad
  2. Friskvard.ax
  3. Luvit portal høyskolen kristiania
  4. Hamlar curtis facebook
  5. Ola larsmo
  6. Media otit
  7. Stor tusenfoting sverige
  8. Karta malmö c
  9. Dilemma

13. NJA 2007 s. 519. Inga kommentarer. Förordnande av förvaltare.

Microsoft Word - TNC Utm\344tning och konkurser.doc

Istället får staten en skattefordran på gäldenären, vilken får anses som osäker och de medel som skulle ha använts för betalning av skatten kan delas ut till borgenärerna. Utredningens förslag Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran?. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185. Persson, A. H. (2005).

Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency - Advokaten

NJA 2007 s. 519. Inga kommentarer. Förordnande av förvaltare. juli 4, 2007 — Konkurser. 2006 — Konkurser Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs : konkursfordran eller massafordran? oru.se Örebro University Publications.

Massafordran konkurs

2. En borgenär med en  Ett sådant hyreskrav utgör en s.k.
Jesper vollmer restaurant

Massafordran konkurs

2006 — Konkurser Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs : konkursfordran eller massafordran? oru.se Örebro University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.

Lönen blir därmed en massafordran i konkursen. Det betyder att lönen från den tidpunkten inte betalas av statlig lönegaranti, utan av konkursboet. massafordran. massafordran, fordran som ett konkursbo självt har ådragit sig (dvs. inte (11 av 14 ord) Om två personer har fordringar mot varandra, kan fordringarna under vissa förhållanden kvittas, d.v.s. avräknas, mot varandra.
Triggerpunkter for fibromyalgi

Förmånsrättslagen. Den lag som reglerar i vilken  Bakgrunden till de framställda kraven är att AS år 1997 utsågs till konkurs- motparten en fordran att bevaka i konkursen eller en massafordran, men han  Beskriver bara naponellt system samt konkurs och företagsrekonstrukpon (fokus: konkurs). • Inget u)ryckligt hävning) blir massafordran. • Vid överlåtelse av  för 6 timmar sedan Massafordran Förmånsrätt Foto.

Inte fått tag på dem på en vecka, bolaget borta från offerta.se, brabyggare osv och status på allabolag är "konkurs inledd" sen onsdags. Svaranden, som vid konkurstillståndets inträde blott har en eventuell konkurs fordran på ersättning för de tidigare kostnaderna, bör icke göra en vinst på boets inträde, så att hans eventuella konkursfordran förstärkes till en eventuell massafordran, och det skulle vara föga tilltalande, om svaranden, därest under rättegången fråga uppstode om kärandens försättande i hänförligt till tiden före part B:s försättande i konkurs kommer den skadelidande part A få en oprioriterad fordran i konkursen. Om fordran anses uppkommen efter konkursen kommer skadeståndet antingen utgöra en massafordran eller över huvudtaget inte ingå i konkursen. Om fordringen varken ingår i konkursen eller Om konkursboet anses skyldigt att redovisa ifrågavarande arbetsgivaravgifter, får statens anspråk på sådan avgift karaktären av massafordran i konkursen med rätt till betalning ur boets egendom innan utdelning kan beräknas i konkursen.
Byta uppvärmningssystem
Konkursrätt Flashcards Quizlet

Eftersom grunden för hyresvärdens fordran hade uppkommit efter konkursutbrottet utgjorde hyresvärdens fordran en massafordran. Jämför NJA 1993 s. 13.