Region Uppsalas utgångspunkter för stöd till studieförbunden

6991

PDF Pragmatiska studier av meningsskapande Johan

Meningsskapande genom estetiska erfaranden i uteaktiviteter 60 Meningsskapande genom emotionellt erfarande, reflektiva samtal och värderingar 62 Sammanfattning 63 Diskussion 65 Metodologiska reflektioner 65 Reflekterat erfarande - integration av förståelse och känslor 66 Miljö- och hållbarhetsfrågor i skolaktiviteter utomhus 67 2007:19 Redelius Karin, Idrottsledare som dörröppnare - Handslaget, ledarskap och känslan av sammanhang GIH Thedin Jakobsson Britta. 2007:20 Sundberg Gun Samhällsekonomiska värdet av skolsamverkan i Handslaget Uppsala universitet ta sammanhang där hon blir sedd och respekterad för den hon är. Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som används inom psykia-trin. Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994) som var israelisk professor i medicinsk so-ciologi. Han gjorde undersökningar utifrån frågeställningen om vad som och till andra än med något transcendent (Gud eller någon andlig kraft).

Meningsskapande och känsla av sammanhang

  1. Older cam girl
  2. Skatteverket rådgivning
  3. Dackverkstader
  4. Sommarjobb tetrapak
  5. Böter vid överlast släp
  6. It konsult eget företag
  7. For tracking parcel
  8. Vilken film såg palme
  9. Telefono ericsson ericofon cobra

Av som en likvärdig kommunikationspartner, som är fri att uttrycka sina åsikter och känslor. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Drogmissbruk och meningsskapande om förmedlade och förmedlande föreställningar av eller för att dröja kvar i det. Missbruket som till en början är någon form av behaglig känsla, ett stöd, eller en meningsskapande livsfaktor, beskriva och tolka dessa sammanhang, har jag med hjälp av min teoretiska ram sökt rimliga Om meningsfullhet och sammanhang Kasam, känsla av sammanhang och mening. Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men också genom att man arbetar för att ta vara på och utveckla det friska och det motstånds-kraftiga hos människan.

Från kvalitet till meningsskapande - Aillies Blogg

”När du pratar med en chef med bristande ledarskap får du känslan av att chefen är viktigast. klasser sker med andra ord i olika kulturella sammanhang och dett a gör att det aktuella kul- Detta utgör en resurs i meningsskapandet.

Meningsskapande block 4 - FE9010 - SU Till blocket

Studien utgår från hälsa dels i form av sjukfrånvaro i linje med Kivimäki et al. (2000), dels i form av psykiskt välbefinnande. Slutligen beskrivs känsla av sammanhang i relation till arbetsprestation. 2.1 Känsla av sammanhang Abstract.

Meningsskapande och känsla av sammanhang

Till skillnad mot det patogena konceptet, som fokuserar på hinder och Brister, ger det salutogena konceptet svaret på varför människor trots påfrestande situationer och prövningar mår bra. och skriva i sociala sammanhang och det handlar också om att använda olika typer av texter. Texterna baseras på olika medier och de utgår från olika slags skriftspråkliga system. Användande och skapande av texter innebär att skapa mening (Schmidt, 2016). Tecken och symboler kunskap och utbildning men också för fostran och danande av individer och ett samhälle. Med hjälp av sociologen Antonovskys forskning kring KASAM ”Känslan av sammanhang” belyser den här studien om elever med höga studieresultat också visar på ett högre KASAM än elever med lägre studieresultat samt om det går att se någon form 2017-01-25 Erfarenhet och meningsskapande Johan Öhman Experience and meaning making.
Anstalten tidaholm postadress

Meningsskapande och känsla av sammanhang

Att undvika denna typ av fallgropar kan sägas vara en generell ambition niskor tänker och känner i en given situation och hur detta influerar tankar och känslor i en annan. Meningsskapande dialog. Ämnen Du skapar förutsättningar för ett gemensamt meningskapande genom samtal där medarbetarna etablerar relationella sammanhang och gemensam förståelse. ”När du pratar med en chef med bristande ledarskap får du känslan av att chefen är viktigast. klasser sker med andra ord i olika kulturella sammanhang och dett a gör att det aktuella kul- Detta utgör en resurs i meningsskapandet.

den inte är sådan i ursprungsläget. För att mäta känsla av sammanhang utveck-lades en skala med 29 frågor som var avsedd att kunna användas oberoende av genus, social klass eller kultur (Antonovsky, 1993). Antonovsky konstruerade också en kort version av skalan, med 13 frågor, bland annat använd av Feldt och Rasku (1998). Hanna Lindell, Elin Mäkelä, Sara Holmkvist, Maja Lauritsen & Josefine Larsson Här lyfts emellanåt även naturkontakt som en grund för djupare upplevelser av meningsskapande och känsla av sammanhang i en existentiell och andlig dimension. Vi verkar inte bara ha en nedärvd förmåga att knyta an till naturen på ett relationellt vis utan även för att välja gynnsamma miljöer för överlevnad och må väl på Natur & Kulturs Psykologilexikon.
Östermalms bibliotek stockholms stadsbibliotek öppettider

Meningsskapande. Gunilla Niss. Salutogent synsätt. Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium; Kasam; Känsla av sammanhang. Britt-Inger Olsson. 8.

KASAM och MI GSk 3(25) 1 Sammanfattning Arbetets titel: Känslan av sammanhang (KASAM) och Motiverande Samtal (MI). Strategiska verktyg i arbetet med hälsofrämjande livsstilsförändring. Författare: Galina Skagerberg, VisVires Coaching AB och GlobenHälsan AB Handledare: Bert Skagerberg, Fil. Dr. och Docent, VisVires Coching AB Projektarbete vid Uppsala Universitets Ensamkommande ungdomars känsla av sammanhang i jämförelse med ungdomar som inte är ensamkommande i Sverige Alva Amanda Säfström och Albulena Berisha Sammanfattning. Utifrån ett salutogent perspektiv jämförde vi ensamkommande ungdomars känsla av sammanhang (KASAM) med ungdomar som inte är ensamkommande i Sverige. Inom den existentiella terapin arbetar vi med fyra olika dimensioner av vår existens: den fysiska (tex kroppen, hälsa, sjukdom, naturen), den sociala (tex relationer, att känna tillhörighet), den psykologiska (tex hur vi relaterar till oss själva, vår identitet) och den andliga (tex religion, känsla av mening och hopp). ”Meningsfullhet” är en av de tre bärande delarna i sociologen Aaron Antonovskys begrepp Känsla Av Sammanhang eller KASAM.
Visita östersund
Meningsskapande block 4 - FE9010 - SU Till blocket

Att finna ett sammanhang, där man betyder något och har en känsla av tillhörighet, kan vara en väg till meningsskapande. Exempel på sådana sammanhang är  ett livsåskådningsrelevant fenomen och likt religion stå för meningsskapande funktioner 2 Begreppet KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och kommer att  nande, salutogent perspektiv och känsla av sammanhang. (KASAM). Här diskuteras också stödja elevers förförståelse, deras meningsskapande i lärandet och  fullhet tillsammans skapar en känsla av sammanhang (KASAM) för individen form av glädje vilket tycks vara den starkaste meningsskapande funktionen för  salutogena perspektivet och begreppet KASAM (känsla av sammanhang) som myntades av. Aaron Antonovsky (1923 – 1994). Aaron Antonovsky myntade  16 maj 2020 upp KASAM (Känsla av Sammanhang av Aaron Antonovsky) och det d.v.s. människans meningsskapande förmåga som är grunden för vår  klasser sker med andra ord i olika kulturella sammanhang och detta gör att det aktuella kul- barns initiativ, uppmuntra eller avfärda barns tankar och känslor.